seasonable goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonable goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonable goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonable goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonable goods

    * kinh tế

    hàng hóa hợp theo mùa