seasonable business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonable business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonable business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonable business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonable business

    * kinh tế

    kinh doanh hợp theo mùa