seasonableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonableness.

Từ điển Anh Việt

  • seasonableness

    /'si:znəblnis/

    * danh từ

    tính chất hợp thời, tính chất đúng lúc, tính chất kịp thời

Từ điển Anh Anh - Wordnet