seasoned lumber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasoned lumber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasoned lumber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasoned lumber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasoned lumber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ xẻ đã khô