seasoned meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasoned meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasoned meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasoned meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasoned meat

    * kinh tế

    thịt cho thêm gia vị