product management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product management

    * kinh tế

    quản lý sản phẩm