product evaluation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product evaluation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product evaluation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product evaluation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product evaluation

    * kinh tế

    đánh giá sản phẩm