product engineer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product engineer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product engineer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product engineer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product engineer

    * kinh tế

    kỹ sư sản phẩm