product allocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product allocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product allocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product allocation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product allocation

    * kinh tế

    phân phối sản phẩm