product acceptance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product acceptance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product acceptance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product acceptance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product acceptance

    * kinh tế

    sự chấp nhận sản phẩm (của người tiêu dùng)