international monetary arrangements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international monetary arrangements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international monetary arrangements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international monetary arrangements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international monetary arrangements

    * kinh tế

    các hiệp định thanh toán quốc tế