international fixed service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international fixed service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international fixed service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international fixed service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international fixed service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ cố định quốc tế