international code of signals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international code of signals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international code of signals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international code of signals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international code of signals

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mã báo hiệu quốc tế