go to pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go to pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go to pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go to pot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • go to pot

    become ruined

    His business went to pot when economy soured

    Synonyms: go to the dogs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).