go game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go game.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • go game

    Similar:

    go: a board game for two players who place counters on a grid; the object is to surround and so capture the opponent's counters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).