go dutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go dutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go dutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go dutch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • go dutch

    share expenses equally and split the cost of something

    My boyfriend and I always go Dutch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).