go down on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go down on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go down on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go down on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • go down on

    Similar:

    fellate: provide sexual gratification through oral stimulation

    Synonyms: suck, blow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).