general agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general agent

    * kinh tế

    người tổng đại lý

    tổng đại lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet