general law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general law

    * kinh tế

    công pháp