general cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general cost

    * kinh tế

    phí tổn tổng quát