generality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generality.

Từ điển Anh Việt

 • generality

  /,dʤenə'ræliti/

  * danh từ

  nguyên tắc chung chung; cái chung chung; tính tổng quát; tính đại cương

  to come down from generalities to particulars

  thôi nói chung chung mà đi vào chi tiết cụ thể

  tính phổ biến

  a rule of great generality: một quy luật rất phổ biến

  tính mập mờ

  phần lớn, phần đông, đa số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • generality

  * kỹ thuật

  đại cương

  toán & tin:

  tính tổng quát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • generality

  the quality of being general or widespread or having general applicability

  Antonyms: particularity

  Similar:

  generalization: an idea or conclusion having general application

  he spoke in broad generalities

  Synonyms: generalisation