general term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general term

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    téc tổng quát