general help nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general help nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general help giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general help.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general help

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần trợ giúp chung

    phần trợ giúp tổng quát