general grant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general grant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general grant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general grant.

Từ điển Anh Việt

  • General grant

    (Econ) Trợ cấp chung.

    + Xem GRANT.