generalship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalship.

Từ điển Anh Việt

 • generalship

  /'dʤenərəlʃip/

  * danh từ

  (quân sự) cấp tướng

  chiến lược, chiến thuật

  tài chỉ huy quân sự

  sự khéo léo; tài ngoại giao

  tài quản lý, tài điều khiển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • generalship

  the leadership ability of a military general

  the office and authority of a general

  Synonyms: generalcy