general motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general motor

    * kinh tế

    Công ty Xe hơi Thông dụng