general book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general book

    * kinh tế

    sổ tổng hợp