general round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general round.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general round

    * kinh tế

    vòng đàm phán Giơnevơ