general power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general power

    * kinh tế

    quyền hạn theo chức năng

    quyền ủy nhiệm tổng quát