general depot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general depot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general depot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general depot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general depot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kho hàng chung

    kho hỗn hợp