general user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general user

    * kỹ thuật

    người dùng chung

    người dùng nói chung

    người dùng tổng quát