general cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general cargo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • general cargo

  * kinh tế

  hàng chở hỗn hợp

  hàng tạp

  hàng thông thường

  hàng thường