general post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general post

    * kinh tế

    chuyến thư thứ nhất buổi sáng