general offer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general offer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general offer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general offer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general offer

    * kinh tế

    báo giá công khai

    báo giá quảng cáo

    sự báo giá chung