general map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general map

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản đồ tổng quát