general lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general lathe

    * kỹ thuật

    tổng mặt bằng