dry lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dry lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dry lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dry lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dry lease

    * kinh tế

    hợp đồng thuê xe trơn