center of revolution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center of revolution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center of revolution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center of revolution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center of revolution

    * kỹ thuật

    tâm quay