center of projection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center of projection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center of projection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center of projection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center of projection

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tâm chiếu