black wednesday nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black wednesday nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black wednesday giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black wednesday.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black wednesday

    * kinh tế

    ngày thứ tư đen tối