black sulphur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black sulphur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black sulphur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black sulphur.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black sulphur

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lưu huỳnh đen