black shading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black shading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black shading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black shading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black shading

    * kỹ thuật

    vệt đen