black panther nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black panther nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black panther giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black panther.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black panther

    a member of the Black Panthers political party

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).