black iron oxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black iron oxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black iron oxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black iron oxide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black iron oxide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ôxit sắt đen