black grease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black grease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black grease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black grease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black grease

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mỡ đen