black defect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black defect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black defect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black defect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black defect

    * kinh tế

    khuyết tật đen