black currant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black currant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black currant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black currant.

Từ điển Anh Việt

  • black currant

    * danh từ

    một loài cây dại mọc trong vườn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black currant

    * kinh tế

    phúc bồn đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet