black carbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black carbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black carbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black carbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black carbon

    * kỹ thuật

    mồ hóng

    muội