arm of the sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm of the sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm of the sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm of the sea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm of the sea

    * kỹ thuật

    nhánh biển