arm of force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm of force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm of force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm of force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm of force

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cánh tay đòn lực

    tay đòn của lực